Racer X Poll

January 19, 2009 12:00am

Who will win the first AMA East Supercross Lites round next week in Houston?

Brandon Jesseman 6 votes - 2.5%

Martin Davalos 4 votes - 1.7%

Austin Stroupe 42 votes - 17.4%

Christophe Pourcel 143 votes - 59.1%

Blake Wharton 10 votes - 4.1%

Brett Metcalfe 15 votes - 6.2%

Nico Izzi 18 votes - 7.4%

Matt Goerke 2 votes - 0.8%

Wil Hahn 2 votes - 0.8%